تعریف شبیه‌سازی آموزشی و محیط‌های مجازی

گردلر شبیه‌سازی‌های آموزشی را اینگونه تعریف می‌کند: شبیه ‎سازی‎های آموزشی فعالیت‎هایی تجربی هستند، که یادگیرندگان باید از دانش، مهارت‌ها، و راهبردهای خود در راستای انجام نقش‌هایی که به ایشان واگذار شده است، استفاده نمایند. تعریفی که سانگ و کید از شبیه‌سازی ارائه می‌دهند، عبارت است از این که شبیه‌سازی مدلی پویا و قابل دستکاری از یک سیستم است، که تعدادی از ویژگی‌ها و رفتارهای واقعی سیستم را می‌آفریند.

همچنین تعاریف متعددی از دنیای مجازی وجود دارد. اسکرودر به نقل از اقبال، کانکانرانتا و نیتانماکی اصطلاح محیط مجازی یا واقعیت مجازی را اینگونه تعریف می‌کند: تصویری تولید شده توسط کامپیوتر که این امکان را به کاربر می‌دهد یا آنها را مجبور می‌کند چنین احساس کنند که به طور غیرفیزیکی در محیطی واقعی حضور دارند و به تعامل با این محیط بپردازند. دی جانگ و وان جولینگن یادگیری مبتنی بر شبیه‌سازی را اینگونه تعریف می‌کند: آن نوع یادگیری که در یک محیط کامپیوتری اتفاق می‌افتد و در آن یادگیرنده در ضمن این که در محیط شبیه‌سازی پیش می‌رود به تدریج به ویژگی‌های مدل مفهومی پی می‌برد که ممکن است منجر به ایجاد تغییراتی در مفهوم اصلی وی شود.

چاینی و همکاران ویژگی‌های استفاده موفقیت‌آمیز از شبیه‌سازی کامپیوتری را شامل مواردی نظیر تمرکز بر دنیای فیزیکی، در دسترس بودن بازخورد فوری، تقویت مشارکت، کاهش فعالیت‌های پرزحمت و پردردسر، درک موارد خاص و آشنا قبل از گذر به موارد کلی‌تر و انتزاعی، درگیر شدن دانش‌آموزان به طور فعال در اکتشاف و کاوش و ایجاد درک شخصی از موضوع، و در دسترس بودن مدل‌های مفید برای تشکیل مفاهیم می‌دانند.  

منابع:

  • Altun, Eralp, Demirdag, Baris, Feyzioglu, Burak, Ates, Alev, and Cobanoglu, Ilker. (2009). Developing an interactive virtual chemistry laboratory enriched with constructivist learning activities for secondary schools. Procedia Social and Behavioral Sciences 1, 1895-1898.
  • McComas, W.E. (1997). The nature of the laboratory experience: A guide for describing, classifying and enhancing hands-on activities. CSTA Journal, 1, 6-9.
  • Gredler, Margaret E. (1992). Games and simulations and their relationships to learning. Games/Simulation and Learning. 571-581.