مجموعه دانش بنیانِ پیشرو در صنعت آموزش

آموزش، بنیانِ پیشرفت

کشورهای توسعه یافته، در آموزش سرمایه گذاری می کنند. هزینه کرد در آموزش، سرمایه گذاری مطمئن برای پیشرفت های آتی است. مدیران خوب، والدین خوب، و سیاستگذاران خوب به آموزش اولویت می دهند.

فناوری، ابزار است

فناوری، هدف نیست، اما برای رسیدن به هدف به آن نیاز داریم. بدون فناوری امکان انجام به موقع، دقیق و سریع امور نیست. مدیر خوب، از فناوری برای رسیدن به هدف خود استفاده هدفمند می کند. حکمرانی فناوری، ضروری است.

چشم انداز دانش بنیان
در چشم اندازِ دانش بنیان، توانمندسازی نیروی انسانی و توسعه شایستگی های مورد نیاز برای تحقق ماموریت ها و دستیابی به چشم انداز پیشِ رو جایگاه بس والایی دارد. مدیران موفق، به توانمندسازی توجه می کنند.

نیازسنجی

نیازهای کسب و کار، تعیین کننده شایستگی های کارکنان هستند. یک نیازسنجی دقیق، تعیین می کند که سازمان شما به چه نوع آموزش هایی نیاز دارد.

برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی کمک می کند که توانمندسازی براساس اولویت ها و در انطباق با نیازهای واقعی باشد. در نبود برنامه ریزی، دستیابی به اهداف امکان پذیر نخواهد بود.

اجرا و ارزیابی

اجرای دقیق به همراه  ارزیابی حساب شده، به مدیران کمک می کند تا از میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده اطمینان حاصل کنند.

آینده آموزان آتا با چشم انداز دانش بنیانِ خود، کاربست فناوری های آینده را ترویج می کند.

چرا آینده آموزان آتا؟

مجموعه دانش بنیان آینده آموزان آتا، از سوی گروهی از اعضای هیات علمی دانشگاه و متخصص در فناوری آموزشی بنیان گذاری شده و شبکه وسیعی از متخصصان تراز اول کشور و دانشگاه های بین المللی را فراهم آورده است. برنامه های این مجموعه براساس دانش روزآمد علمی و نیازهای واقعی در عرصه آموزش (مدرسه ای، سازمانی و دانشگاهی) تدوین و به اجرا گذاشته می شود. ما به کیفیت و روزآمدی متعهد هستیم.

آزمایشگاه مجازی
دوره های آموزشی
محتوای چند رسانه ای
انتشارات

آینده آموزان آتا، پیشرو در زمینه «آزمایشگاه مجازی علوم»، «تولید محتوای چندرسانه ای»، «انتشار آثار فاخر»، و «آموزش و توانمندسازی»

با ما در تماس باشید