مطالب توسط نویسندگان

نظام اداری سالم و کارآمد

اين کتاب مي تواند مورد استفاده سياستگذاران، مديران و کارشناسان بخش دولتي و خصوصي قرار گيرد و به عنوان کتاب مکمل درسي رشته مديريت در مقاطع تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مي تواند بهره برداري شود.