متاورس به پدیده ای محل بحث و گفتگو تبدیل شده است. اما متخصصان به این پدیده به عنوان یک خبر یا مفهوم ذهنی نگاه نمی کنند.
آنها راه های سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کار در فضای متاورس را بررسی و تبیین می کنند. برای کسب آگاهی عمیق و دانش کاربردی در باره متاورس، مجموعه آینده آموزان آتا نسبت به برگزاری دوره آموزشی آنلاین با حضور دکتر مصطفی مرشدی پیشگام این عرصه کرده است.
برای تبیین چند و چون این دوره و تبیین مفهوم متاورس برنامه لایو اینستاگرام روز چهارشنبه 29 دیماه 1400 از ساعت 20 از طریق اکانت اینستای مجموعه آینده آموزان آتا برگزار خواهد شد.
نشانی اکانت اینستا برای حضور در این لایو:
https://www.instagram.com/ayandeh_amoozane_ata

نشانی ثبت نام در دوره کاربردی متاورس:

https://artahub.com/product/metavers